Transport Logistics: 9 t/m 12 mei 2023  |  Hal A3 Stand 329/428  |  Messe München (DE)

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap T Comm Tracking and Tracing B.V. H.O.D.N. T Comm Telematics te Zoetermeer

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 278435.

 

1. Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de volgende woorden en uitdrukkingen de betekenissen zoals hieronder uiteengezet:

 

T Comm :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T Comm Tracking and Tracing B.V. H.O.D.N. T Comm Telematics statutair gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudende aan de Rokkeveenseweg 49, 2712 PJ Zoetermeer, Nederland.

Aftersalesbeleid:

het meest recente beleid van T Comm betreffende de door T Comm aan de Klant geleverde aftersalesdiensten;

Vertrouwelijke informatie:

(a) alle informatie en documentatie die ten tijde van de openbaarmaking als vertrouwelijk of bedrijfseigen wordtbeschouwd, en

(b) alle informatie en documentatie die binnen een van de volgende categorieën valt: gegevens over klanten, distributeurs, retailers, agenten of eindgebruikers; financiële informatie (uitgezonderd indien het openbaar is gepubliceerd overeenkomstig wettelijke voorschriften); productprijsinformatie; productspecificaties en -ontwerpen; en productieprocessen, alsmede alle andere informatie geopenbaard door een van de Partijen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd voor zover zo‘n Partij dergelijke informatie behandelt als vertrouwelijk of bedrijfseigen;

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst die tussen T Comm en de Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Klant:

de natuurlijke of rechtspersoon cq. entiteit waarmee T Comm een overeenkomst aan gaat en als zodanig wordt gekwalificeerd in de Overeenkomst;

Ingangsdatum:

de begindatum van de Overeenkomst zoals vermeld in de Overeenkomst;

Algemene verkoopvoorwaarden:

deze algemene verkoopvoorwaarden van T Comm ;

Intellectuele eigendomsrechten:

alle uitvindingen, patenten, geregistreerde ontwerpen, modelrechten, databankenrechten, auteursrechten, knowhow, merktekens (waaronder de Handelsmerken), handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, en de aanvragen voor een van deze en andere rechten of vormen van bescherming in een soortgelijke hoedanigheid en van gelijke of soortgelijke werking als een van hen, die wereldwijd kunnen bestaan;

Initiële termijn:

betekent het aantal maanden gespecificeerd in de Overeenkomst, beginnend vanaf de datum zoals vermeld in de bevestigingsbrief van de Overeenkomst;

Bestelling:

Bestelling geplaatst door de Klant betreffende de soort en het aantal Producten dat wordt afgeleverd aan de Klant, waaronder de verzochte geschatte leveringsdatum, in overeenstemming met de Overeenkomst en het bestel- en leveringsbeleid;

Bestel- en leveringsbeleid:

het meest recente beleid van T Comm betreffende het bestelproces, waaronder de acceptatie van Bestellingen door T Comm en bijbehorende aanvragen tot wijziging en annuleringen hiervan;

Partij/Partijen:

(ofwel) T Comm of een (potentiële) Klant;

Product:

alle Producten in het assortiment van T Comm als vermeld in de Overeenkomst (zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd door T Comm );

WEB-Portal Dienst:

betekent de online dienst, beschikbaar via (i) de T Comm website of (ii) via andere programmatuur die op andere wijze (bijvoorbeeld via een koppeling) toegang tot de dienst geeft, die de Klant in staat stelt toezicht te houden op de Vloot.

Handelsmerken:

de ,T Comm ‘-namen, merktekens en logo‘s (zowel geregistreerd als aangevraagd) en andere namen, merktekens, logo’s, ontwerpen en symbolen die zijn bestemd voor gebruik bij of zijn gerelateerd aan de Producten of diensten aangeboden door T Comm.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken uitdrukkelijk deel uit van de Overeenkomst en alle opvolgende overeenkomsten die worden aangegaan tussen T Comm en de Klant in verband met een Bestelling. Er wordt overeengekomen dat de algemene voorwaarden, of eventuele andere voorwaarden van de Klant, niet van toepassing zijn, tenzij anders overeengekomen.

2.2 T Comm heeft het recht om eenzijdig de bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Op iedere bestelling is altijd de meest recente versie van de algemene verkoopvoorwaarden van T Comm van toepassing.

 

3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle door T Comm aangeboden offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft T Comm het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling dan wel schriftelijk te herroepen. Indien en voor zover het reparaties en/of leveringen van losse onderdelen betreft is na ommekomst van genoemde termijn een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen.

3.3 Met betrekking tot de levering van Producten zullen partijen de afspraken in een schriftelijke overeenkomst vastleggen, welke na ondertekening door alle partijen bindend is.

3.4 In de Overeenkomst wordt de Bestelling nauwkeurig omschreven, eventuele aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden T Comm slechts indien deze door T Comm schriftelijk zijn bevestigd.

 

4. Levering en leveringstermijn

4.1 De levertijden zijn niet fataal.

4.2 De levering van Producten moet zijn uitgevoerd volgens de Overeenkomst. Na levering zijn de Producten voor rekening en risico van de Klant. Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de Klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. T Comm is gerechtigd om de levering in delen uit te voeren en elke deellevering mag afzonderlijk worden gefactureerd.

4.3 Het risico van verlies of beschadiging van Producten, gaat op de Klant over op het moment waarop deze feitelijk aan de Klant zijn geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aan te wijzen derden zijn gebracht, tenzij de juridische levering hieraan vooraf gaat, in welk geval het risico vanaf de juridische levering op de Klant over gaat.

4.4 Alle door de Klant geplaatste bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad. Een overeengekomen leverdatum betreft alleen een schatting en bevat geen uiterste datum zoals uiteengezet in Artikel 6.83(a) van het Burgerlijk Wetboek, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

4.5 De Klant is verplicht de geleverde Producten en/of Diensten in ontvangst te nemen. Blijft de Klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

4.6 Een Overeenkomst kan door Klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij T Comm de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de opgegeven of overeengekomen levertijd schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is slechts toegestaan voor zover van Klant instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Overschrijding van de levertijd zal Klant nimmer recht geven op schadevergoeding.

 

5. WEB-PORTAL Diensten

5.1 Aan de Klant wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verleend om de WEB-PORTAL Dienst te gebruiken voor het traceren en beheren van de Vloot en voor verslag-, plannings- en controledoeleinden.

5.2 T Comm is gerechtigd de WEB-PORTAL Dienst c.q. de gebruiksrechten te wijzigen, indien dit redelijkerwijs nodig is om de WEB-PORTAL Dienst up-to-standard te houden.

5.2 T Comm behoudt zich het recht voor om de toegang tot de WEB-PORTAL Dienst te onderbreken dan wel te beëindigen, indien dit noodzakelijk is voor

5.3 T Comm is gerechtigd op ieder moment wijzigingen aan te brengen in de procedure die leidt tot toegang tot de WEBPORTAL Dienst. T Comm zal in een dergelijk geval de Klant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur van tevoren, op de hoogte stellen van de wijzigingen.

5.4 De Klant mag de WEB-PORTAL Dienst gebruiken in samenhang met het aantal Units zoals omschreven op de Bestelling. Indien op enig moment, de Klant het aantal in de bestelling cq. overeenkomst omschreven Units wenst te vergroten, dient zij T Comm hiervan op de hoogte te stellen en een aparte overeenkomst te tekenen.

5.5 De Klant is verantwoordelijk voor:

5.6 T Comm garandeert noch dat GPS of de Mobiele Communicatiediensten de functionaliteit zoals geboden door de WEBPORTAL Dienst blijven ondersteunen noch dat de Klant in staat zal zijn om de WEB-PORTAL Dienst met succes te gebruiken voor het gebruik, zoals bedoeld in artikel 5.1, vanwege het feit dat dit gebruik gedeeltelijk afhankelijk is van omstandigheden die buiten de in redelijkheid aan T Comm toe te wijzen risicosfeer en controle liggen, waaronder die omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is volgens de artikelen 5.5 of 15.1.

5.7 T Comm behoudt zich het recht voor om de vormgeving van de WEB-PORTAL Website en de manier waarop de gegevens getoond worden te wijzigen.

 

6. Prijs, betaling en niet-nakoming

6.1 Alle afgegeven prijzen door T Comm zijn in EUR (tenzij anders vermeld), exclusief btw en mogelijke andere verkoopbelastingen, bijkomende kosten en toeslagen.

6.2 Betaaltermijnen zijn fatale termijnen.

6.3 Volledige betaling van de door T Comm gefactureerde bedragen dient plaats te vinden in EUR (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen) en binnen de termijn en betalingscondities zoals overeengekomen. Alle betalingen die worden gedaan door de Klant moeten worden uitgevoerd zonder verrekening, korting en/of opschorting van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

6.4 T Comm is te allen tijde gerechtigd, ook nadat een Bestelling reeds in uitvoering is genomen, van de Klant te verlangen dat deze voor haar betalingsverplichtingen zekerheid stelt.

6.5 Voor de levering van de WEB-PORTAL Dienst betaalt de Klant T Comm een afzonderlijke gebruiksvergoeding zoals nader omschreven in de Overeenkomst.

6.6 De kosten voor de WEB-PORTAL Dienst zijn maandelijks vooraf verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen, incasseert T Comm alle betalingen via automatische afschrijving en machtigt de Klant T Comm hierbij om de verschuldigde betalingen te incasseren van de bankrekening van de Klant zoals omschreven op de Bestelling. Het voorafgaande bericht over de automatische incasso’s staat op de factuur. De periode tussen het voorafgaande bericht en de daadwerkelijke incasso kan korter zijn dan de SEPA-standaard van 14 kalenderdagen.

6.7 Reclames ten aanzien van een factuur dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan T Comm gemeld te zijn.

6.8 Indien de Klant nalatig blijft een factuur (al dan niet gedeeltelijk) te voldoen, kan T Comm de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

6.9 Indien de hiervoor vermelde automatische afschrijving niet slaagt, zijn alle alsdan uit de Overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichtingen van de Klant jegens T Comm ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

6.10 Bij i) een feitelijke of voorgenomen aanvraag tot een faillissement, of ii) het instellen van een faillissementsprocedure, of iii) de aanstelling van een curator of administratieve ontvanger ten opzichte van de Klant, of iv) de aanvraag voor of toekenning van een surseance van betaling, of v) indien de Klant zijn schuldeisers een eigen betalingsregeling aanbiedt of er beslag wordt gelegd op zijn activa, of vi) indien de Klant niet meer in staat is zijn schulden te betalen of anderszins insolvent wordt, zijn de vorderingen van T Comm op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Volgend op een van dergelijke gebeurtenissen is T Comm gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Klant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

6.11 De Klant is niet bevoegd op de door hem aan T Comm verschuldigde bedragen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij de tegenvordering door T Comm uitdrukkelijk als juist is erkend of onherroepelijk in rechte is vastgesteld.

6.12 Opschorting van betaling wegens door Klant gestelde ondeugdelijke uitvoering van de Bestelling is slechts toegestaan indien de ondeugdelijkheid onomstotelijk vaststaat en dan slechts voor zover Klant van het geleverde geen gebruik kan maken.

6.13 T Comm kan kredietlimieten opleggen op de rekening van de Klant of eisen dat de Klant voldoende zekerheid biedt indien, op welk ogenblik dan ook, twijfels ontstaan ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Klant. Indien de Klant de kredietlimiet overschrijdt of in gebreke blijft bij het bieden van de vereiste zekerheid, kan T Comm deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen/ontbinden.

 

7. Borgstelling/zekerheid

7.1 T Comm is gerechtigd, indien de financiële situatie van Klant daartoe aanleiding geeft, bij of na het tot stand komen van de Overeenkomst, alvorens de Bestelling (verder) uit te voeren, Klant te verzoeken om betaling van een voorschot dan wel om financiële en/of andere zekerheden, zodat T Comm ervan verzekerd is dat Klant aan zijn betaling- en overige verplichtingen zal voldoen.

7.2 Zolang Klant hieraan niet voldoet is T Comm gerechtigd uitvoering van de Bestelling op te schorten.

7.3 Indien Klant niet binnen een redelijke, door T Comm te stellen termijn de gevraagde waarborgen geeft cq. zekerheden biedt, zal T Comm de Overeenkomst kunnen ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Klant.

7.4 Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet is Klant aansprakelijk voor de door T Comm als gevolg daarvan te maken kosten, en zijn de artikelen 16.4 en 16.5 van overeenkomstige toepassing.

 

8. Geheimhouding

8.1 Iedere partij is tijdens de duur en na het einde van de Overeenkomst gehouden tot geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie betrekking hebbende op de Overeenkomst en zoals gedefinieerd onder artikel 1 van de voorwaarden.

8.2 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor informatie en kennis:

8.3 Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de Vertrouwelijke Informatie geheim te houden. Partijen zullen de verkregen Vertrouwelijke Informatie niet vermenigvuldigen, kopiëren, gebruiken voor publicatie of reclame uitingen of aan derden verschaffen in welke vorm dan ook, tenzij de andere partij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven of dit technisch noodzakelijk is.

8.4 De Klant staat ervoor in dat het bepaalde in deze bepaling tevens zal worden nagekomen door aan haar gelieerde partijen waarmee de Klant een groep vormt als bedoeld in art. 2:24b BW.

 

9. Rechten van intellectuele en industriële eigendom

9.1 Alle bestaande en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom (IE-rechten) op alle Producten en Diensten, alsook analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc. alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij T Comm of bij diens licentiegevers. De Klant zal op eerste verzoek alle handelingen verrichten die nodig zijn voor de overdracht van IE-rechten aan T Comm op de daartoe bij wet voorgeschreven wijze.

9.2 T Comm verschaft de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst om (i) de WEB-PORTAL Dienst te gebruiken voor Vloot-management en beheer en (ii) de Producten te gebruiken in of ten behoeve van de voertuigen van de Klant. De Klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht van de WEB-PORTAL Dienst voor het in de Bestelling gespecificeerde aantal Units en gebruikers. Indien een Klant op enig moment het aantal Units en/of gebruikers vergroot, dient zij T Comm hiervan op de hoogte te stellen en dient zij voor iedere extra Units en/of gebruikers een afzonderlijke gebruiksrecht (licentie) af te sluiten.

9.3 Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om verkregen informatie, gegevens e.d. te verveelvoudigen of te openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van T Comm. Het is de Klant evenmin toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere IE-rechten van of uit Producten te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

9.4 Het is T Comm te allen tijde toegestaan om (nadere) (technische) maatregelen te nemen ter bescherming of beveiliging van de Producten en Diensten. Het is de Klant niet toegestaan om dergelijke maatregelen te weigeren, te omzeilen, ongedaan te maken of anderszins te ontwijken.

 

10 Uitvoering van de overeenkomst

10.1 T Comm zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2 T Comm is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10.3 T Comm is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Product en/of Dienst tijdelijk te blokkeren of bepaalde functies van het Product en/of Dienst tijdelijk uit te schakelen, als dit voor dringend onderhoud of vanwege virus of andere dreiging nodig wordt geacht. T Comm spant zich in om in deze gevallen de overlast tot een minimum te beperken en zal de Klant tijdig – en indien mogelijk vooraf – inlichten.

 

11. Verplichtingen van de Klant

11.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan T Comm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en op bruikbare wijze aan T Comm ter beschikking worden gesteld.

11.2 De Klant draagt zorg voor het goed functioneren van de aan hem/haar toebehorende apparatuur waar deze wordt gebruikt in samenhang met het Product en/of de Dienst. De Klant dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures die door of namens T Comm worden verstrekt. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik, en de toepassing in zijn organisatie, van de Producten en Diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

11.3 De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de WEB-PORTAL Dienst mogelijk te maken, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 Op de door T Comm geleverde WEB-PORTAL Dienst is een fair use policy van toepassing. Dit houdt in dat het de Klant slechts is toegestaan redelijk gebruik te maken van de WEB-PORTAL Dienst. Van ‘niet-redelijk’ gebruik is in ieder geval sprake bij:

11.5 In geval van ‘niet-redelijk’ gebruik kan T Comm voorwaarden stellen aan het gebruik, extra kosten in rekening brengen of de Overeenkomst opschorten of beëindigen. T Comm zal slechts overgaan tot het in rekening brengen van extra kosten, nadat zij de Klant vooraf heeft geïnformeerd dat zij het gebruik als ‘niet-redelijk’ aanmerkt. T Comm zal de Klant een redelijke termijn geven om het gebruik te reduceren. Indien het ‘niet-redelijk’ gebruik zich desondanks voortzet, behoudt T Comm zich het recht voor de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen. T Comm is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

11.6 Indien mogelijk zal T Comm de Klant van tevoren tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen in de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures.

11.7 Indien de Klant het vermoeden heeft dat een defect aan een van zijn voertuigen wordt veroorzaakt door de Unit, dient de Klant T Comm daarvan tijdig te op de hoogte te stellen. T Comm is niet gehouden tot het vergoeden van kosten voor herstelwerkzaamheden die door derden zonder schriftelijke toestemming van T Comm zijn gemaakt.

11.8 Ingeval medewerkers van T Comm op de locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, zal de Klant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten zorg dragen. De Klant zal T Comm vrijwaren tegen aanspraken van derden, medewerkers van T Comm daaronder begrepen, voor schade die deze derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst lijden en welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

11.9 Indien de Klant zelfstandig een Unit wenst in te bouwen, zal zij dit slechts door een door T Comm gecertificeerde monteur laten uitvoeren. Kosten die T Comm maakt ten gevolge van het onjuist inbouwen van een Unit zullen afzonderlijk aan de Klant worden gefactureerd.

11.10 De Klant stelt T Comm zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante klantgegevens.

11.11 De Klant is verantwoordelijk voor het maken van een adequate veiligheidsbackup en archiveringskopieën van zijn bestanden. De Klant zal de door haar aangeleverde gegevens, alsmede de door T Comm verzamelde gegevens die aan haar beschikbaar worden gesteld, maandelijks op correctheid controleren. T Comm houdt historische gegevens gedurende een termijn van maximaal 3 jaar beschikbaar.

 

12. Gebruikersnamen en wachtwoorden

12.1 T Comm zal de Klant een of meerdere Toegangscodes verschaffen. De Toegangscodes zijn persoonlijk en geheim. De Klant neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de haar verstrekte Toegangscodes. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de aan haar verschafte Toegangscode.

12.2 De Klant dient T Comm direct nadat zij bekend is geraakt met enige vorm van ongeautoriseerde toegang hierover mondeling en daarna schriftelijk te informeren.

12.3 Indien T Comm weet of redelijkerwijs vermoedt dat iemand onbevoegd gebruik maakt of gebruik trachten te maken van de Webportal Dienst door middel van de Toegangscodes van een ander of anderszins, zal T Comm de toegang tot de Webportal Dienst onmiddellijk blokkeren. T Comm brengt de Klant zo snel mogelijk en schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) van het onbevoegd gebruik en de blokkering op de hoogte.

12.4 T Comm stelt de Klant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na blokkering, vervangende Toegangscodes ter beschikking.

12.5 Indien het onbevoegde gebruik van Toegangscodes aan de Klant moet worden toegerekend, dient de Klant de aan blokkering en vervanging verbonden daadwerkelijk gemaakte technische en administratieve kosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten van het onbevoegde gebruik aan T Comm te vergoeden.

 

13. Installatie

13.1 T Comm draagt zorg voor de installatie van de Producten in de voertuigen van de Klant , tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

13.2 Indien T Comm zorg draagt voor installatie, zal de Klant kosteloos alle medewerking en faciliteiten verlenen die voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden redelijkerwijs van hem mogen worden gevraagd.

13.3 De installatie vindt plaats op een tussen T Comm en de Klant afgesproken plaats en tijdstip. De ruimte ten behoeve van de inbouwwerkzaamheden op locatie dient overdekt en tochtvrij te zijn en dient een minimumtemperatuur van 15 graden Celsius te hebben.

13.4 Ingeval van installatie door T Comm wordt de Klant geacht de door T Comm geleverde Producten, respectievelijk het systeem waarvan een en ander deel uitmaakt, te hebben goedgekeurd na ondertekening van een installatierapport dan wel, indien geen installatierapport wordt ondertekend, op het tijdstip van ingebruikneming, onverminderd zijn aanspraken onder de garantie als aangegeven in artikel 14.

 

14. SIM-kaarten

14.1 T Comm levert SIM-kaarten aan de Klant, welke zijn geïntegreerd in de Unit. De Klant mag de SIM-kaarten enkel gebruiken (i) in combinatie met Units en (ii) om door T Comm ondersteunde gegevens tussen de Vloot en het T Comm platform te communiceren.

14.2 Het eigendom van de door T Comm geleverde SIM-kaarten blijft bij T Comm. De Klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst.

14.3 T Comm zal de SIM-kaarten na ontvangst van een schriftelijke opzegging als bedoeld in art. 16.1, met ingang van de datum van beëindiging deactiveren. De Klant blijft tot het moment van de-activering onverminderd aansprakelijk voor het gebruik van de SIM-kaarten.

14.4 De Klant vrijwaart T Comm en de alle haar gelieerde bedrijven tegen alle vorderingen van derden (inclusief vorderingen voor juridische kosten) die voortvloeien uit of die in verband staan met het gebruik van de SIM-kaart in strijd met de Overeenkomst.

14.5 Indien een Klant eigen SIM-kaarten gebruikt, is het beheer en type abonnement voor rekening van de klant. T Comm is dan niet aansprakelijk voor schade die uit beheer en gebruik van dit type abonnement voortvloeit.

14.6 Indien de Klant bij de keuze voor een eigen SIM-kaart niet voldoet aan de door T Comm ter beschikking gestelde specificaties, is T Comm niet aansprakelijk voor defecten en zullen eventuele kosten die T Comm maakt ten gevolge daarvan op de Klant worden verhaald.

 

15. Overdracht

15.1 T Comm verzorgt de Mobiele Communicatiediensten voor de overdracht van Locatiegegevens tussen de Units en het T Comm Platform. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat T Comm afhankelijk is van de prestaties van derden die deze diensten leveren en hierdoor niet kan garanderen:

I. dat de Mobiele Communicatiediensten permanent en overal beschikbaar zijn binnen het Gebied (bijvoorbeeld door gaten in de netwerkdekking en vanwege het feit dat deze leveranciers zich het recht voorbehouden om hun diensten op te schorten voor onderhoud, om veiligheidsredenen, op bevel van gemachtigde overheden enz.);

II. de snelheid waarmee de Locatiegegevens worden overgedragen.

 

16. Looptijd, beëindiging en annulering

16.1 De Overeenkomst is van kracht vanaf de ingangsdatum en zal verlopen na de initiële termijn. Na de initiële termijn zal de Overeenkomst automatisch worden verlengd voor een opeenvolgende aanvullende periode van telkens één (1) jaar, tenzij een Partij de andere Partij ten minste drie (3) maanden voorafgaand aan de datum waarop de Overeenkomst anders verlengd zou worden, schriftelijk op de hoogte stelt van haar voornemen om niet te verlengen.

16.2 Elke Partij kan, onverminderd haar overige rechten die uit deze voorwaarden voortvloeien, na een schriftelijke kennisgeving, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, indien:

I. de andere Partij een werkelijke of materiële voorwaarde of bepaling hiervan niet naleeft of uitvoert, waaronder in ieder geval niet (tijdige) betaling, en een dergelijk in gebreke blijven of inbreuk (indien herstel mogelijk is) niet wordt verholpen binnen twintig (20) kalenderdagen nadat de schriftelijke kennisgeving, onder vermelding van de schending en de vereiste om deze te verhelpen, is afgegeven,

II. een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (a) de indiening van een verzoek tot ontbinding van de andere Partij; (b) indien een curator, ontvanger, bewindvoerder of soortgelijk kantoor is aangesteld voor alle of een deel van de activa of onderneming van de andere Partij; (c) de andere Partij een akkoord bereikt of regeling treft met haar schuldeisers in het algemeen of een overdracht vaststelt ten behoeve van haar schuldeisers of een andere soortgelijke overeenkomst; (d) de andere Partij failliet gaat; (e) de andere Partij niet meer in staat is haar schulden te betalen of anderszins insolvent wordt verklaard, of (f) de andere Partij haar werkzaamheden staakt of dreigt te staken, of

III. er een vertraging of niet leveren van prestaties onder de Overeenkomst plaatsvindt, voortkomend uit een geval van overmacht zoals omschreven in Artikel 17, en welke vertraging of niet-levering een periode van minstens drie (3) maanden heeft geduurd.

16.3 Indien een Overeenkomst die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen deze na de initiële termijn door schriftelijke opzegging beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden na afloop van voornoemde initiële periode.

16.4 Indien de Klant een bestelling annuleert, heeft T Comm het recht om nakoming te vorderen. Indien een verzoek tot inbouw van een Product binnen 2 werkdagen voor de inbouw wordt geannuleerd, dient de Klant 100 procent van het tarief te vergoeden. Indien een inbouw van een Product wordt vertraagd door toedoen van de Klant, is de Klant gehouden alle kosten die T Comm dientengevolge maakt op basis van de bij T Comm geldende tarieven te vergoeden.

16.5 Retournering van geleverde Zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van T Comm, op de door T Comm te bepalen voorwaarden.

 

17. Overmacht

17.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die het nakomen van de Overeenkomst belemmeren en die niet zijn toe te schrijven aan de in gebreke blijvende Partij. In elk geval wordt onder overmacht mede verstaan i) late of stagnatie van leveringen door leveranciers van T Comm, ii) onvolledige leveringen door leveranciers van T Comm, en iii) niet alle Producten en/of (derde partij) diensten kunnen verkrijgen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door T Comm, veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden toegeschreven aan T Comm.

17.2 Tijdens de periode van overmacht worden alle verplichtingen van de in gebreke blijvende Partij opgeschort. Indien de periode waarin een Partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van overmacht langer duurt dan 30 kalenderdagen, is een Partij gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat die hieruit voortvloeit of ermee in verband staat.

17.3 Indien, bij aanvang van overmacht, T Comm gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd om alle uitgevoerde activiteiten voorafgaand aan het begin van de overmachtsituatie, en kosten die hiermee in verband staan, afzonderlijk aan de Klant in rekening te brengen.

 

18. Reclame

18.1 De Klant dient de Producten direct na aflevering te inspecteren. Reclames dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na aflevering schriftelijk aan T Comm te worden mede gedeeld met vermelding van de aard van de klachten. Defecten en/of storingen die redelijkerwijs niet binnen genoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen de daarvoor geldende garantietermijn conform het bepaalde in artikel 15.2 aan T Comm te worden gemeld. De Klant dient de betreffende Producten ter beschikking van T Comm te houden, zodat deze de gegrondheid van de klacht kan onderzoeken. Klant is verplicht om aan een onderzoek door T Comm mee te werken.

18.2 Het reclameren ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van T Comm.

18.3 Reclames worden getoetst aan de in artikel 19 opgenomen garantiebepalingen. Indien T Comm in haar uitsluitende beoordeling meent dat van een gegronde klacht sprake is, is zij uitsluitend gehouden tot (i) kosteloze opheffing van storingen / defecten of (ii) vervanging van de Producten, zulks ter keuze van T Comm. Voor de vervangende Producten geldt hetgeen in de vorige zin is bepaald eveneens.

 

19. Garanties en vrijwaringen

19.1 T Comm garandeert voor de periode van één jaar dat de Producten functioneren overeenkomstig de bij het Product behorende functionele en technische specificaties. De garantietermijn gaat in vanaf de dag van installatie van een Product.

19.2 Bij reparatie en onderhoud (na de in artikel 19.1 genoemde garantie termijn van één jaar) is artikel 19.2 van toepassing, met dien verstande dat de Garantietermijn dan drie maanden bedraagt. In afwijking van artikel 19.1 blijft de garantie die bij reparatie en onderhoud wordt gegeven tot kosteloze vervanging van het defecte onderdeel, en worden de overige kosten (o.a. arbeidsloon, reis- en verblijkosten) aan de Klant in rekening gebracht.

19.3 De garantie als bedoeld in het vorige lid omvat het kosteloos opheffen van storingen en/of defecten die direct voortvloeien uit fabricage- of materiaalfouten en die onder één of meer van de volgende voorwaarden:

19.4 Niet onder de garantie vallen reparatie of vervanging van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zulks ter beoordeling van T Comm.

19.5 Fouten in de Programmatuur welke geen afbreuk doen aan de functionaliteit hiervan, worden niet onder de garantie hersteld. Een eventuele fout in de Programmatuur wordt alleen hersteld indien deze onder duidelijk aanwijsbare omstandigheden reproduceerbaar is. Een en ander is ter beoordeling van T Comm.

19.6 Eventuele storingen / defecten in de Producten dienen direct te worden gemeld bij T Comm onder overlegging van de factuur betreffende de levering van de betreffende Producten.

19.7 De Klant vrijwaart T Comm en aan haar gelieerde bedrijven tegen verlies, schadevergoedingen, boetes, kosten of uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of die verband houden met vorderingen van derden die stellen dat (A) met de (inhoud van de) Gegevens die verzonden zijn naar of van het T Comm platform (i) toepasselijke wetten en regels overtreden, (ii) inbreuk wordt gemaakt op de rechten van deze derden of (iii) anderszins onrechtmatig is gehandeld, of (B) de (inhoud van de) Gegevens die door de Klant zijn verkregen van het T Comm platform, door middel van een API-koppeling of anderszins, onjuist zijn.

 

20. Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en retentie

20.1 Alle door T Comm geleverde Producten blijven eigendom van T Comm totdat de Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

20.2 Indien de Klant (mede) uit de door T Comm geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Klant die zaak slechts voor T Comm en houdt de Klant de nieuwe gevormde zaak voor T Comm totdat de Klant alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; T Comm heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de nieuwe gevormde zaak.

20.3 De Klant is noch bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch deze op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht T Comm hiervan direct op de hoogte te stellen.

20.4 Voor het geval dat T Comm haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en onherroeppelijke toestemming aan T Comm of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van T Comm zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

21. Aansprakelijkheid

21.1 De totale aansprakelijkheid van T Comm is beperkt tot het laagste van de volgende 2 bedragen:

I. bij directe schade, tot een bedrag ter hoogte van de nettoprijs (excl. BTW) onder de desbetreffende Overeenkomst, ontvangen in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis; of

II. bij schade uit welke hoofde dan ook, tot het bedrag waarvoor onder de door T Comm afgesloten aansprakelijkheidverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt verleend, en slechts voor zover de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering overgaat.21.2 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade (verlies van omzet en winst daaronder begrepen) is uitgesloten.

21.3 Voorts is T Comm niet aansprakelijk voor :

I. schade, van welke aard dan ook, doordat T Comm is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

II. schade die is ontstaan, doordat data van de Klant verloren zijn gegaan.

21.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk schriftelijk bij T Comm meldt, doch uiterlijk binnen 4 (vier) weken nadat de schade redelijkerwijs door de Klant had kunnen worden geconstateerd.

21.5 De Klant vrijwaart T Comm tegen alle vorderingen van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat geheel of mede bestond uit door T Comm geleverde Producten, behoudens indien en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door de Producten.

21.6 De Klant vrijwaart T Comm tegen alle vorderingen van derden, de fiscus daaronder begrepen, voor schade die het gevolg is van het onjuist gebruik van door T Comm geleverde Producten of Diensten.

 

22. Privacy en bescherming van gegevens

22.1 De partijen nemen alle bepalingen van relevante wetten en richtlijnen inzake de bescherming van gegevens in acht, voor zover schending van deze bepalingen van invloed is op de belangen van de tegenpartij en/of de betreffende gegevens. Hieronder valt de verplichting van de Klant om betrokkenen over de, op grond van zijn instructies uitgevoerde, verwerking van hun persoonlijke gegevens door T Comm toereikend te informeren.

22.2 T Comm zal persoonlijke gegevens en locatiegegevens alleen verzamelen, verwerken en opslaan in die mate die nodig is voor de uitvoering van deze Overeenkomst en voor de verbetering van de WEB-PORTAL Dienst.

22.3 De Klant geeft T Comm opdracht om zijn locatiegegevens te verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken voor het doel dat in Lid 22.2, hierboven, werd beschreven.

22.4 De Klant stemt ermee in dat T Comm bevoegd is om de hosting van zijn datacentra uit te besteden aan derden binnen de Europese Economische Ruimte. T Comm garandeert dat dergelijke derden wettelijk gehouden zijn aan de relevante bepalingen van deze Overeenkomst en als “Gegevensverwerker”, zoals vastgelegd in de Europese Richtlijn inzake Gegegevensbescherming (95/46/EC), aan hun respectievelijke verplichtingen op grond van de bepalingen in wetten inzake de bescherming van gegevens.

22.5 De Klant kan zijn toestemming voor het verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken van de locatiegegevens overeenkomstig deze Overeenkomst op elk moment opzeggen. Een dergelijke opzegging dient schriftelijk aan T Comm verstrekt te worden en zal niet van invloed zijn op deze Overeenkomst. Voorts blijven de verplichtingen van de klant (waaronder betalingsverplichtingen) op grond van deze Overeenkomst bestaan. De Klant erkent dat T Comm de WEBPORTAL Dienst, als gevolg van een dergelijke opzegging, niet meer kan aanbieden.

22.6 T Comm zal toereikende technische en organisatorische maatregelen nemen teneinde alle persoonlijke gegevens die op grond van de Overeenkomst worden verzameld te beschermen tegen onbedoelde en onwettige vernietiging en tegen onbedoeld verlies, onbedoelde aanpassing, onbevoegde openbaarmaking of toegang, vooral wanneer het verwerken inhoudt dat de gegevens over een net-werk verzonden moeten worden, alsook tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Met het oog op de mate waarin nieuwe technieken worden toegepast en de kosten van de implementatie, dienen deze maatregelen een beveiligingsniveau te bieden dat toereikend is voor de risico’s die worden gevormd door de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.

22.7 De partijen erkennen dat ze met de Klant overeen zijn gekomen dat de Klant zal reageren op vragen van betrokkenen en op vragen van overheidsinstanties en gerechtelijke instanties, die betrekking hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens door T Comm. De Klant dient over voldoende processen te beschikken om dergelijke vragen af te handelen.

 

23. Diverse bepalingen

23.1 Indien de Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlage(n), of onderdelen daarvan in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de tekst van de Overeenkomst.

23.2 Het is de Klant verboden handelingen te verrichten, waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de WEB-PORTAL Dienst, T Comm of haar relaties kunnen hinderen of schade kan toebrengen.

23.3 Geen van de partijen mag haar rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst, zowel geheel als gedeeltelijk, cederen, overdragen of ter beschikking stellen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met dien verstande dat T Comm haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, zowel geheel als gedeeltelijk, aan haar gelieerde bedrijven en een financiële instelling mag cederen, uitbesteden, ove rdragen of ter beschikking stellen zonder de voorafgaande toestemming van de Klant.

23.4 Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en prijsopgaven, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

23.5 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s-Gravenhage.